KNF DAŁ ZGODĘ NA LICZENIE ZDOLNOŚCI WG. RATY POMNIEJSZONEJ O DOPŁATĘ (Bezpieczny Kredyt 2%)

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nowelizację Rekomendacji S

 

ludzie i domek

Zarząd banku przystępującego do uczestnictwa w realizacji programu rządowego zakładającego dopłaty do oprocentowania kredytu, na podstawie dokonanej przez bank szczegółowej oceny ryzyka, powinien przyjąć podejście do oceny zdolności kredytowej uwzględniające specyfikę programu rządowego, w tym uwzględniania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych płaconych przez kredytobiorcę (po uwzględnieniu oszacowanej przez bank kwoty dopłat wynikających z programu rządowego) oraz ustalania poziomu bufora stopy procentowej dla tych kredytów.

https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/DU_KNF/2023/14/akt.pdf