Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu 17 kwietnia 2023 – najważniejsze informacje o Bezpiecznym Kredycie 2%

Q&A - KREDYT 2%

1. Kto może skorzystać z programu?

 • małżeństwo, singiel oraz para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko1
 • w wieku do 45 lat 2
  Warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z kredytobiorców
 • osoba, która nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu. Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej.3
 • osoba, która nigdy wcześnie nie posiadała mieszkania ani domu;4

2. Jakie są wyjątki od zasady pierwszego w życiu mieszkania czy domu

Wyjątek 1 - w przypadku, gdy o kredyt chce wnioskować jeden z małżonków posiadających rozdzielność majątkową, a drugi w przeszłości posiadał mieszkanie lub dom. Uzyskanie kredytu będzie możliwe, jeśli to mieszkanie zostało sprzedane przed zawarciem małżeństwa. 5

Wyjątek 2 - w przypadku, gdy mamy parę w związku nieformalnym, posiadającą wspólne dziecko, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, ale o kredyt chce wnioskować tylko jedno z nich, a drugie w przeszłości posiadało dom lub mieszkanie. Uzyskanie preferencyjnego kredytu będzie możliwe jeśli ta nieruchomość została sprzedana przed urodzeniem się dziecka.5

Wyjątek 3 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania.6

Wyjątek 4 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego. 6

Wyjątek 5 - kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat7

3. Jak jest maksymalna kwota kredytu i wkładu własnego?

Wkład własny może wynieść nie więcej niż 200 000 zł i maksymalnie 20%. 8

Jeśli jednak wkładem własnym jest wyłącznie działka, to suma działki i kwoty kredytu może wynieść do 1 mln zł.9

Maksymalna kwota kredytu:
- 500 000 zł lub
- 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko10

Spłata przez pierwsze 10 lat odbywa się w ratach malejących. Potem w stałych, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej.11

Jeśli kredyt udzielany jest w celu dokończenia rozpoczętej budowy domu, to suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł. Maksymalna kwota kredytu w takim przypadku jest niższa i wynosi 100 tys. zł dla singla i 150 tys. zł dla rodziny. To ograniczenie dotyczy jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł.12

4. Na co można wydać pieniądze z preferencyjnego kredytu

 • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie;
 • realizacja inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.13

5. Co może doprowadzić do przerwania wypłaty dopłat

Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat. Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej. Będzie to miało miejsce gdy:

 • w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego14
 • w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców);15
 • w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona;16
 • w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;17
 • jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
  Wyjątek - chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;18
 • w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:
  1. jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo
  2. zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy;19
 • w okresie otrzymywania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;20
 • w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat;21
 • w okresie otrzymywania dopłat dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.22
 • w okresie otrzymywania dopłat zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne;23
 • w okresie otrzymywania dopłat pozwoli zamieszkać w mieszkaniu/domu osobie, która jest drugim rodzicem wspólnego dziecka, a która posiadała już mieszkanie lub dom. To samo wykluczenie dotyczy osoby, która nie jest rodzicem, ale w ostatnich 12 miesiącach była członkiem gospodarstwa domowego kredytobiorcy.24

6. Kiedy trzeba zwrócić otrzymane dopłaty

Taka konieczność istnieje, jeśli kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku wraz z odsetkami ustawowymi.25

7. Czy miejsce postojowe można będzie sfinansować kredytem 2%?

Prawdopodobnie nie.

8. Czy można kredytować wykończenie mieszkania lub domu?

Tak. 11

9. Jak będzie weryfikowany okres 24 miesięcy po udzieleniu kredytu, kiedy klient ma obowiązek wprowadzić się do nieruchomości?

Projekt nie wskazuje jak weryfikowane będzie spełnienie tego warunku. Minister Buda pytany o tę kwestię odpowiedział, że narzędziem może być:

 • oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej,
 • wizytacja terenowa banku, który udzielił kredytu.
 • wpiszemy możliwości kontrolne, by wyeliminować kombinacje.

10. W jakim czasie nieruchomość jest niezbywalna? Czy w ogóle istnieje taki okres lub zapis?

Kupione za kredyt 2% mieszkanie można sprzedać w dowolnym momencie, ale oznacza to utratę kolejnych dopłat. Wcześniej uzyskanych dopłat nie trzeba będzie zwracać.26

11. Czy zbywając nieruchomość w ciągu 10 lat należy zwrócić dotychczasowe dopłaty?

Nie, następuje tylko wstrzymanie wypłat kolejnych dopłat.24

12. O kredyt mogą się ubiegać np. małżonkowie, którzy w ramach dziedziczenia otrzymali do 50% udziałów. Co, jeżeli każdy ze współmałżonków odziedziczył np. po 49% w różnych nieruchomościach?

W takim przypadku nie będą mogli skorzystać z programu. Projekt ustawy mówi o udziałach w tylko jednym odziedziczonym mieszkaniu. 27

13. Ile pieniędzy zarezerwowano na dopłaty na 2023 r.?

Z zapowiedzi ministerstwa wynika, że w 2023 r. nie będzie obowiązywał limit, czyli wszyscy chętni, którzy będą posiadali zdolność kredytową, otrzymają kredyt z dopłatą.

14. Jak będzie wyliczana dopłata. Czy banki będą doliczały swoja marże? Ile faktycznie wyniesie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu ma być ustalane na warunkach nie gorszych niż dla kredytów bez dopłat.28

Raty będzie pomniejszała dopłata wyliczana w następujący sposób:29

Dopłata = (wskaźnik BGK - 2%) / 12

Wskaźnik BGK, to średnie oprocentowanie na rynku pomnożone przez 90%.30

Załóżmy dla uproszczenia, że średnia stawka na rynku to 8% i bank zaoferuje klientowi oprocentowanie wynoszące również 7,9%.

W takim przypadku BGK opublikuje wskaźnik = 7,2% (90%*8%)

Dopłata (w skali roku) = (wskaźnik – 2%) = 5,2%

Klient będzie miał oprocentowanie 7,9%, ale będzie płacił ratę na takim poziomie, jakby jego oprocentowanie wynosiło 7,9% - 5,2% = 2,7%.

15. Czy, gdy zacznie działać program „Bezpieczny kredyt 2%”, to będziemy mieli dwa programy dopłat?

Tak, jednocześnie będzie funkcjonował „Bezpieczny kredyt 2%” i „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” (nowa nazwa Mieszkania bez wkładu własnego). W obu przypadkach będzie można uzyskać kredyt bez wkładu własnego. Z kolei dopłaty można będzie uzyskać tylko z jednego, czyli albo dopłaty do rat, albo w przypadku urodzenia się drugiego dziecka i kolejnych.

16. Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

Tak, ale pod warunkiem, że macie wspólne dziecko.1

17. Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu?

W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Należy jednak dodać, że Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli taka osoba nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu. Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej.

18. Czy biorąc Bezpieczny Kredyt 2%, mogę wnieść działkę jako wkład własny?

Tak, wkładem własnym kredytobiorcy może być nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy i nieobciążona kredytem. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy bezpiecznego kredytu 2% udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.31

19. Czy w dniu podpisania umowy będzie określone stałe oprocentowanie na drugi okres 5 letni czy tylko będzie określona formuła?

Początkowo będzie znane oprocentowanie tylko w pierwszym okresie 5 lat. Po 5 latach ponownie będzie ustalone oprocentowanie kredytu i nowa wysokość dopłat.32

20. Czy do kredytu mogą przystąpić rodzice jednej z osób dla podwyższenia zdolności kredytowej ?

Raczej nie. Po pierwsze zapewne mają powyżej 45 lat. Poza tym zapewne mieli już mieszkanie lub dom.

21. Jak będzie wysokość raty po okresie dopłat?

W przypadku, gdy kwota pierwszej raty bez dopłaty będzie wyższa od pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę, na wniosek kredytobiorcy, bank będzie wydłużał okres spłaty tego kredytu, ale o nie więcej niż 5 lat.33

22. Czy w ramach kredytu Bezpieczny Kredyt 2% można będzie kupić mieszkanie w ramach cesji dewelopera?

Nie można uzyskać kredytu 2% na mieszkanie kupione w ramach cesji, która została dokonana po wejściu w życie ustawy. 34

 

1 gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną;

2 w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie ukończył 45 lat.

3 który w dniu złożenia wniosku o udzielnie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.”;

4 kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo oraz

 1. kredytobiorcy nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie przysługiwało osobie prowadzącej z nim wspólnie to gospodarstwo domowe.

5 2. W rozumieniu ust. 1, okresem pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy, w przypadku prowadzącego to gospodarstwo wspólnie z kredytobiorcą:

 1. małżonka kredytobiorcy jest okres liczony od dnia zawarcia małżeństwa z kredytobiorcą;
 2. drugiego rodzica dziecka kredytobiorcy jest okres liczony od dnia urodzenia tego dziecka.

6 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy kredytobiorca i osoba, z którą wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, posiadają lub posiadały łącznie prawo własności jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

 1. w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy
 2. wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  – Prawo budowlane, wydanej:
  1. w związku z katastrofą budowlaną, skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
  2. co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego

7 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uznaje się za spełniony również w przypadku gdy:

 1. prawem własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które posiadał kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat

8 Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego albo bezpiecznego kredytu 2% oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może:

 1. być wyższa niż 200 000 zł;
 2. przekroczyć kwoty stanowiącej 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.
 3. Wysokość objętej gwarancją części kredytu nie może być wyższa niż 100 000 zł.

9 3a. W przypadku gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie:

 1. nieruchomość gruntowa lub
 2. łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia… o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
  – rodzinny kredyt mieszkaniowy albo bezpieczny kredyt 2% mogą zostać udzielone bez spełnienia warunków, o których mowa w ust.
 3. pktt 1, jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000.

10 6. Kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć:

 1. 500 000 zł albo
 2. 600 000 zł, w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

11 7. Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest:

 1. stała w okresie pierwszych 120 miesięcy,
 2. ustalana na okres 60 miesięcy
  – spłaty tego kredytu.
  8. W okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej bezpiecznego kredytu 2% następuje w częściach równych ustalanych z uwzględnieniem całego okresu spłaty tego kredytu.
  9. Po wygaśnięciu dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, spłata tego kredytu następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

12 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kwota kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 28, nie może przekroczyć:

 1. 100 000 zł albo
 2. 150 000 zł w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 28.

13 Rodzinny kredyt mieszkaniowy i bezpieczny kredyt 2% mogą zostać udzielone w celu pokrycia całości albo części wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego kredytobiorcy, ponoszonych w związku z:

 1. budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 2. nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
  2a. realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
 3. nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
  1. stanowiących wkład budowlany,
  2. z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

14 w terminie 24 miesięcy od dnia:

 1. zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego realizowanej,
 2. nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 3. nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
  – z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata;

15 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. kredytobiorca dokonał zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 2 lit. a lub b, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców;
 2. kredytobiorca dokonał zbycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 2 lit. c, z wyłączeniem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców;

16 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. kredytobiorca wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 2, lub jego część innej osobie lub użyczył tego lokalu albo domu innej osobie;

17 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. kredytobiorca dokonał zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 2, lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

18 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;

19 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, o których mowa w pkt 2, chyba że:
  – jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców albo
  – zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa w tym lokalu albo domu nastąpiło w związku z jego wyłączeniem z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

20 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,

21 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2,

22 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że:
  – spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, lub
  – spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub
  – łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1,
  lub
  – łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,

23 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne

24 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

 1. kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 2 lit. a lub b, osobie:
  – która, w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie bezpiecznego kredytu 2%, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe, albo
  – która, będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą
  – a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku, o którym mowa w art. 9a ust.1 pkt 1,

25 W przypadku gdy:

kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem bezpiecznego kredytu 2%, kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata;

26 dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

27 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy kredytobiorca i osoba, z którą wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, posiadają lub posiadały łącznie prawo własności jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

 1. w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12
  miesięcy lub
 2. wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  – Prawo budowlane, wydanej:
  1. w związku z katastrofą budowlaną, skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
  2. co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

28 Bank kredytujący udziela rodzinnego kredytu mieszkaniowego i bezpiecznego kredytu 2% na warunkach stopy oprocentowania i prowizji, nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach pozostałej oferty kredytowej tego banku, kredytobiorca uzyskałby na ten sam cel kredyt hipoteczny o takiej samej wysokości, o takim samym okresie i sposobie spłaty oraz o przy takiej samej wysokości wkładu własnego.

29 Wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu 2% oblicza bank kredytujący zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

30 Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

31 wkładzie własnym kredytobiorcy – należy przez to rozumieć środki własne kredytobiorcy przeznaczane na pokrycie części wydatków pokrywanych w pozostałej części rodzinnym kredytem mieszkaniowym albo bezpiecznym kredytem 2%, w tym należącą do kredytobiorcy i nieobciążoną kredytem nieruchomość gruntową, w przypadku gdy kredytu tego udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.”;

32 Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest:

 1. stała w okresie pierwszych 120 miesięcy,
 2. ustalana na okres 60 miesięcy
  – spłaty tego kredytu.

33 W przypadku gdy kwota pierwszej nieobjętej dopłatą raty bezpiecznego kredytu 2% jest wyższa od kwoty pomniejszonej o dopłatę pierwszej raty tego kredytu, bank kredytujący, na wniosek kredytobiorcy wydłuża okres spłaty tego kredytu, jednak o nie więcej niż 5 lat.

34 1b. Rodzinnego kredytu mieszkaniowego ani bezpiecznego kredytu 2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, lub umową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy.